Jump to the main content block

Editorial Board

               

Editor-in-Chief
Jia-Yush Yen - National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan


Executive Editor
Shun-Feng Su - National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan


Assistant Editor
Kuo-Lung Lian
 - National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan


Chemical Engineering

CO Editor-in-Chief
Jo-Shu Chang - Tunghai University and National Cheng Kung University, Taiwan


Civil Engineering

CO Editor-in-Chief
Yu-Chun Ou - National Taiwan University, Taiwan

Associate Editor
Jeng-Tzong Chen - National Taiwan Ocean University, Taiwan
Liang-Jenq Leu - National Taiwan University, Taiwan


Electrical Engineering

CO Editor-in-Chief
Cheng-Chien Kuo - National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan

Associate Editor
Wen-June Wang - National Central University, Taiwan
Xuefeng Zhang - School of Sciences, Northeastern University, China


Electronic Engineering

CO Editor-in-Chief
Chen-Yi Lee - National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan

Associate Editor
Hong-bo Ma - Southwest Jiaotong University, China
Li-Wei Ko - Department of Biological science and Technology, National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan
Tian Song - University of Tokushima, Japan
Wen-Jiao Liao - National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan


Information Engineering

CO Editor-in-Chief
Ai-Chun Pang - National Taiwan University, Taiwan

Associate Editor
Debiao He - Wuhan University, China
Hung-Min Sun - National Tsing Hua University, Taiwan
Iris Hui Ru Jiang - National Taiwan University, Taiwan
Jyh-haw Yeh - Boise State University, USA
Shyan-Ming Yuan - National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan


Mechanical Engineering

CO Editor-in-Chief
Shu-San Hsiau - National Central University, Taiwan

Associate Editor
De-Shih Liu- National Chung Cheng University, Taiwan
Ping-Hei Chen - National Taiwan University, Taiwan
Yeau-Ren Jeng - National Cheng Kung University, Taiwan 


International Advisory  Board
Andy (Xueliang) Sun - University of Western Ontario, Canada
Alexander H.-D. Cheng - University of Mississippi, USA
Bing Joe Hwang - National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan
Bohr-Ran Huang - National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan
C. K. Michael Tse - City University of Hong Kong, Hong Kong
Ching-Ting Lee - Yuan Ze University and National Cheng Kung University, Taiwan
Enrique Herrera Viedma - University of Granada, Spain
Faa-Jeng Lin - National Central University, Taiwan
Hamid Reza Karimi - Politecnico di Milano, Italy
Hung-Min Sun - National Tsing Hua University, Taiwan
Hyung Hee Cho - Yonsei University, South Korea
Jeng-Tz - National Tsing Hua University, Taiwan
Kiyokazu Nakagawa - University of Yamanashi, Japan
Jih-Sheng(Jason) Lai - Virginia Tech., USA 
Kandarpa Kumar Sarma - Gauhati University, Guwahat
Jyh-Horng Chou -National Kaohsiung University of Science and Technology, Taiwan
Khan Muhammad - Sejong University, Republic of Korea
Kuo-Lun Tung - National Taiwan University, Taiwan
Liang-Jenq Leu - National Taiwan University, Taiwan
Ming-Sian Bai- National Tsing Hua University, Taiwan
Peng Shi - The University of Adelaide, Australia
Ping-Hei Chen - National Taiwan University, Taiwan
Po-Han Chen - Concordia University, Canada
Shang-Yao Yan - National Central University, Taiwan
Shen-Haw Ju - National Cheng Kung University, Taiwan
Shen-Iuan Liu - National Taiwan University, Taiwan
Shyan-Ming Yuan - National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan
Shyhtsun Felix Wu - University of California, Davis, USA
Su-Seng Pang - Macau University of Science and Technology, China
Thomas Hanne - University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, Switzerland
Wen-Hsien Fang - National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan
Wen-June Wang - National Central University, Taiwan
Yeau-Ren Jeng - National Cheng Kung University, Taiwan

Click Num: